Система Orphus

Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 18 млрд теңгеге 2 мыңнан астам әлеуметтік жобаны іске асыруды жоспарлап отыр

29.06.2020, 23:06 6373
Мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс аясында 18 млрд теңгеге 2 мыңнан астам әлеуметтік жобаны іске асыруды жоспарлап отыр
Алматы. 29 маусым. Kazakhstan Today - Б‰гін елордадаѓы Орталық коммуникациялар қызметінде Ақпарат жғне қоѓамдық даму министрі Аида Балаеваныњ халық алдында есеп беру кездесуі µтті.
 
Барлық санитарлық ережелерді қатањ сақтай отырып µткізілген кездесу "ҚазАқпарат" ХАА сайтында, ОКҚ-ныњ Youtube аккаунтында жғне ОКҚ мен МИОР-дыњ Facebook-тегі ресми беттерінде кµрсетілді.
 
Сала басшысы министрлікте атқарылѓан ж±мыстардыњ қорытындысына тоқталды, аѓымдаѓы жобалардыњ іске асырылу барысымен таныстырды жғне алдаѓы жоспарларымен бµлісті.
 
А.Балаева Қазақстан Республикасында 2025 жылѓа дейінгі азаматтық қоѓамды дамыту Т±жырымдамасыныњ жобасы туралы айтып берді. Т±жырымдаманыњ басты мақсаты - саяси саналуандық, тиімді Жергілікті µзін-µзі басқару ‰шін жаѓдай жасау, азаматтық қоѓам институттарыныњ ғлеуетін жғне Азаматтық бақылау тетіктерін ныѓайту.
 
Министр ‰кіметтік емес ±йымдар мемлекеттіњ сенімді ғріптесіне айналѓанын, олардыњ ж±мысыныњ арқасында Қазақстанда азаматтық қоѓам табысты дамып келе жатқанын атап µтті.
 

2016 жылдан бері гранттық қаржыландыру 9 есеге артты (208 млн-нан 1,9 млрд тењгеге дейін). Мемлекеттік ғлеуметтік тапсырыс аясында аѓымдаѓы жылы мемлекеттік органдар жалпы (шоѓырландырылѓан) 18 млрд тењгеге 2 мыњнан астам ғлеуметтік жобаны іске асыруды жоспарлап отыр", - деді министр.

 
Сонымен бірге, А.Балаева коронавирус пандемиясымен к‰ресте жғне µткір ғлеуметтік мғселелерді шешуде еріктілердіњ рµлі ерекше екеніне тоқталып, ‰здік еріктілер "Жыл еріктісі" халықаралық сыйлыѓымен марапатталатынын мғлімдеді.
 
Естеріњізге сала кетейік, биылѓы жыл елімізде "Еріктілер жылы" болып жарияланѓан. Б±л ±йымдар коронавирус індетімен к‰рес кезінде халыққа кµмек кµрсетудіњ мањызды тетігіне айналды.
 
Министр сондай-ақ, 2020-2022 жылдарѓа арналѓан ақпарат саласын дамытудыњ ¦лттық жоспары отандық БАҚ-тарды дамытуѓа ‰лкен серпін беретіндігін, осы баѓдарламалық қ±жат аясында басылымдар мен арналарды қолдау тғсілдері µзгертіліп, мемлекеттік ақпараттық тапсырыс ж‰йесі қайта қаралатынын, салалық журналистиканыњ қарқынды дамуына негіз қаланатынын атап µтті.
 
А. Балаева жуық арада ел халқыныњ 90,9%-ы сандық телевидениемен қамтылатынын, ал карантиннен кейінгі кезењде БАҚ-ты қолдау мақсатында коммерциялық теле-радиоарналар жарты жылѓа аналогтық жғне эфирлік цифрлық телерадио хабарларын тарату қызметіне ақы тµлеуден босатылѓанын айтты.
 
Есептік кездесуде министр, сондай-ақ, этносаралық қатынастар, жастарды қолдау шаралары, отбасылық-т±рмыстық зорлық-зомбылықтыњ алдын алу мғселелері тµњірегіндегі тақырыптарды қозѓады.
 
Сµз соњында А.Балаева б‰гінгі к‰ні µзі басқаратын ведомство алдында АҚДМ қ±зыретіне кіретін т‰рлі салалардаѓы т±тас кешенді міндеттер т±рѓанын айтты. ¤з сµзінде негізгі міндеттерге тоқталып, басты баѓытты айқындап айтқан сала басшысы, халықты алѓа қойылѓан мақсаттарды сғтті шешуге м‰мкіндік беретін нақты шаралармен де таныстырды.
 
Баяндамадан кейін министр халық пен журналистік қауымдастықтыњ бірқатар с±рақтарына жауап берді. БАҚ қызметкерлерінен, ғсіресе, мемлекеттік ақпараттық тапсырыстар мен гранттардыњ ғділ бµлінуіне қатысты с±рақтар кµп болды. Министр атап µткендей, ‡кімет конкурстардыњ барынша ашықтыѓын қамтамасыз ету жғне мемлекет қаражатын неѓ±рлым тиімді қолдану тетіктерін арттыру бойынша бірқатар шаралар қабылдаѓан.
 
А.Балаева Ақпарат жғне қоѓамдық даму министрлігі алдаѓы уақытта да барынша ашық қ±рылым ж‰йесінде ж±мыс атқаратынын, т±рақты ж±мыс істейтін дµњгелек стол арқылы қоѓамдаѓы аса µзекті мғселелер бойынша дғст‰рлі т‰рде отырыстар µтіп отыратынын айрықша атап µтті.
 
 Ақпаратты пайдаланѓан жаѓдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігініњ материалдарына авторлық қ±қық.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна.

Комментарии

тақырып бойынша жаңалықтар

Ең көп оқылғаны