Система Orphus

Мемлекеттік қорғаныс тапсырысына қажетті мүліктің 96 %-ы отандық өндірушілерге беріледі

14.02.2020 7075
Алматы. 14 ақпан. Kazakhstan Today - Мемлекеттік қорѓаныс тапсырысына қажетті м‰ліктіњ 96 %-ы отандық µндірушілерге беріледі.
 
ҚР ҚК Тыл жғне қару-жарақ басқармасыныњ бастыѓы Асылбек Сатыбалдинов отандық µндірушілер, ғскери киім нысаны жғне оѓан қойылатын талаптар туралы с±рақтарѓа жауап берді. 
 
Асылбек Ермек±лы, Қарулы К‰штерде қандай киім-кешек т‰рлері бар?
 
ҚР ҚК ғскери қызметшілерін, ғскери бµлімдері мен мекемелерін заттай м‰лікпен жабдықтау нормаларына сғйкес ғскери қызметшілер 169 киім т‰рімен, оныњ ішінде фуражка, қалпақ, китель, жылы к‰ртеше, жейде, галстук, бғтењке, туфли, жғне т.б қамтамасыз етілуі тиіс. 
 
Ғскери киім нысаныныњ бірнеше т‰рі бар: ерекше салтанатты, салтанатты, к‰нделікті, далалық жғне ж±мыс формасы. Сондай-ақ олар жазѓы, қысқы, сапқа арналѓан жғне саптан тыс, тиісінше ерлерге жғне ғйелдерге арналѓан болып бµлінеді. 
 
Ғрбір ғскердіњ µз киім кию нысаны болады.
 
Ғскери қызметшілердіњ ғскери киім-кешегі ‰шін жања т‰с ‰йлесімділігі қолданылды:
 
Қ±рлық ғскерлері киім нысаныныњ т‰сі - қара жусан т‰стес: 
 
Ғуе қорѓанысы к‰штері киім нысаныныњ т‰сі - кµк т‰сті;
 
Ғскери Тењіз к‰штерініњ киім нысаныныњ ‰лгісі - қара т‰сті. 
 
Жоѓары офицерлік қ±рамныњ салтанатты киім кию нысаны қазақи ою-µрнек пен лавр µрнегімен ғрленіп біріктірілген. 
 
Киімді сатып алудыњ тғртібі қандай?
 
Мемлекеттік қорѓаныс тапсырысы ж‰йесінде (одан ғрі - МТҚ) Қорѓаныс Министрлігі тек ғскери тауарларды, яѓни дайын µнімді алушы болып табылады, ҚР Индустрия жғне инфрақ±рылымдық министрлігімен бірігіп, келісімдер жасайды. 
 
Қорѓаныс министрлігі келісімшарт жасау міндеметтелері процессіне қатыспайды. Мемлекеттік қорѓаныс тапсырысыныњ орындаушыларымен, яѓни мата µндірушілерімен тікелей келісім-шарт қатынастарына Қорѓаныс министрлігініњ қатысы болмайды. 
 
Қорѓаныс министрлігі техникалық ерекшеліктер ±сына ма?
 
Иғ, киім кию нысанына қойылатын барлық талаптарды Қорѓаныс Министрлігі ±сынады. Техникалық ерекшеліктерді ғзірлеу кезінде ҚР континенталды ауа-райы, яѓни температура жазда 45-тен жоѓары қысқы уақытта 50 градус 0-ден тµменге дейін, к‰з бен кµктемде қатты жањбыр мен желде µзгеруі ескеріледі. Киім кию нысаныныњ ғскери қызметшіні қорѓауы біз ‰шін мањызды, далалық шыѓулар мен жауынгерлік іс-ғрекетті орындауда функционалды болу керек. Сонымен қатар киім кию нысаны жауынгерлік тапсырмаларды орындауда ғмбебап жғне ыњѓайлы болуы шарт. Ғскери іс-ғрекетті орындаѓанда т‰рлі жаѓдайлар болуы м‰мкін, атап айтқанда ғскери қызметші жарақат алуы м‰мкін, сондықтан осы ерекшеліктердіњ барлыѓы ескерілуі қажет. Ғскери киім кию нысанына қойылатын талаптарды ғзірлеу кезінде µткен жылдардаѓы киімдерге, заманауи технологиялар мен шет елдердіњ озық тғжірибелеріне талдау жасалады. Қазіргі тањда заманауи жоѓары технологиялық маталардыњ пайда болуымен ҚР ҚК ғскери қызметшілердіњ киім кию нысанын, кµбіне далалық киім кию нысанын дайындауѓа пайдалану қажеттілігі туындады. 
 
Матаѓа қатысты талаптар қаншалақыты жиі µзгереді?
 
Сатып алынатын заттай м‰ліктіњ техникалық ерекшеліктері тікелей орындаушы кғсіпорындармен ғзірленіп, келісілген. Б‰гінгі тањда, технологиялар бір орында т±рмайды, сондықтан біз киім сапасын жақсарту қажеттігін т‰сінген кезде, ойлаѓанымызды ж‰зеге асырамыз. Бірақ таѓы да айта кеткім келеді, б±л сғттердіњ бғрі бірінші кезекте орындаушымен келісіледі, µйткені олардыњ м‰мкіндіктері де шектеулі. 
 
Мғселен, 2015 жылы ‰стіњгі киімге қажетті материалдар аралас рипстоп мақта-мата т‰рінен кµрсетілген.
 
Тауар µндірушілер µздері µндіретін маталарды техникалық ерекшеліктерге қосу туралы Қорѓаныс министрлігіне ресми хат жолдады. Қорѓаныс министрлігі (2015-2016) осы мғселені қарай отырып, отандық µнімді қолдау мақсатында отандық µндірушілердіњ шикізаттарын, маталары мен материалдарын пайдалану жайлы бµлігіне техникалық ерекшеліктерге жғне ғзірленіп жатқан стандарттарѓа µзгерістер енгізілді. Атап айтқанда, далалық киім нысаны.
 
2016 жылы қорѓаныс министрі Қазақстан аумаѓында полиамидті жіптерден (к‰ртешелер, мембраналық қ±рамдарѓа сіњдіруге салынѓан маталар), полиэфирлі жіптерден, рипстоп жғне таѓыда басқада маталар µндіру м‰мкіндігін қарастыруды тапсырды.
 
2016-2017 жылдары ғскерде ±сынылѓан мата т‰рінен жасалѓан киім-кешек қолданылды, алайда оныњ сапасы тµмен, мерзімінен б±рын тез тозаатын болып шықты.
 
Ғскери бµлімдер мен мерзімді қызметтегі іскери қызметшілердіњ ата-аналарыныњ тараптарынан т‰скен сансыз шаѓымдарынан кейін, ғскери бµлімдер мен мерзімді қызметтегі ғскери қызметшілердіњ ата-аналары тарапынан далалық киім-кешек матасыныњ сапасына, сарбаздардыњ қыс мезгілінде тоњып, сырқаттануына байланысты техникалық ерекшеліктерді қайта қарау жғне "Қазақстан инжиниринг ¦К" АҚ мен "Жасампаз" консорциумыныњ б±рынѓы ескертулері мен ±сыныстары негізінде µзгерістер енгізу туралы шешім қабылданды.
 
 "Рипстоп" деген матаныњ т‰рі қандай? 
 
Рипстоп - б±л далалық киімдегі мата болып табылады. Ол ғдетте полиэстерден немесе нейлоннан жасалѓан, армиленген жіптіњ арқасында матаныњ салмаѓы мен таѓыздыѓын сақталады, сонымен қатар жоѓары тµзімділікке ие. 
 
Рипстоп матасы су µткізбеушілігі, су мен отқа тµзімділігі, салмаѓы, сынды текстураныњ т‰рлі сипаттамалармен талаптарѓа сғйкес µндіріледі. Б±л сипаттамалар дала жаѓдайында, оқу-жаттыѓу жғне сабақ кезінде µте мањызды болып табылады. 
 
Полиуретанды тµсемі бар киім-кешекке қатысты жања талап қабылдау туралы шешім не ‰шін қабылданды? Жғне ол неге қажет болды? 
 
Ғскери киім нысанын жақсарту мақсатында ғскери қызметшілердіњ пікірлері мен шешімдері, сонымен қатар, ҚР ¦ҚК Шекара қызметініњ тғжірибесіне с‰йене отырып, 2019 жылдыњ қањтар айында қ±рамында полиуретанды тµсемнен т±ратын матадан жасалѓан далалық жылы к‰ртешені ‰лгі ретінде дайындау ±сынылѓан болатын.
 
Б±л шешімді талап деп айту қате, себебі Қорѓаныс министрлігі отандық тауарды жеткізушілерге далалық киімніњ сынамадан µткен т‰рлерін дайындап беру ±сынылды. ¤з кезегінде тауар жеткізушілермен ‰лгі ‰шін жасалѓан топтаманы жеткізу жғне тғжірибелі ғскери киім киілу ж‰ргізуді ±йымдастыру туралы келістік.
 
2019 жылдыњ басында МҚТ-2019 аясында сатып алынатын далалық қысқы нысанды киім-кешектіњ кµлемі 10 000 жуық полиуретанды тµсемді жиынтыѓын алу туралы бекітілген. Қарулы К‰штерге ол жиынтық µткен жылдыњ аяѓында келіп т‰сті жғне 2020 жылдыњ ақпан айынан бастап киімді тғжірибе ретінде ғскерлерге беруге дайын.
 
Тғжірибелік киім киіліп тексеруден (сынақ мерзімі - 6-10 ай) µткен соњ олардыњ талдау мен одан ғрі қолданудыњ ±сыныстары бойынша қорытынды қабылданды.
 
Далалық киім жеке ғскери қызметші мен жалпы ҚР ҚК-ніњ жауынгерлік ғзірлікті анықтап қана қоймай, қазіргі заманныњ талабына сай болу керектігін т‰сіну қажет.
 
Б±л тексеру тғртібі матаны тғжірибеде тексеру қажет, оныњ берілген сипаттамасы расталса, 2021 жылдан Министрлік оныњ сатып алуѓа кіріседі.
 
Біздіњ ғскери қызметшілерге арналѓан ғскери киім нысанын дайындайтын жеткізушілер кімдер?
 
Мемлекеттік қорѓаныс тапсырысы бойынша сатып алынатын 96 % дейін қажетті м‰лікті Министрлік отандық тауар µндірушілерге тапсырыс беруді жµн кµреді. Айта кетсек, қалѓан 4 % - мемлекеттік сатып алудыњ қазақстандық м‰гедектер қоѓамы арасында конкурс жариялау арқылы тапсырыс беріледі. 
 
 Ақпаратты пайдаланѓан жаѓдайда Kazakhstan Today ақпараттық агенттігіне гиперсілтеме жасау міндетті. Kazakhstan Today Ақпараттық агенттігініњ материалдарына авторлық қ±қық.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна.

Комментарии

тақырып бойынша жаңалықтар

Ең көп оқылғаны